מרכז פישמן וכלכלית ירושלים למימון, יזמות ונדל"ן
סמינר פיתוח עסקי ויזמות בנדל"ן- תאריך פתיחה 18.5.16

פרטים בטלפון 03-9486352
ראשי

עקרונות הבנק במימון פרויקטים


עקרונות הבנק במימון פרויקטים


מחברת המאמר: גב' איילת רוסק

בנק ירושלים מתמחה במימון פרויקטים למגורים, מלווה היום כ-220 פרויקטים בפריסה גיאוגרפית
ארצית, הכוללים למעלה מ-10,000 יח"ד. מרבית לקוחות הבנק הינם לקוחות חוזרים. מעבר לעסקאות
קלאסיות, פיתח הבנק התמחות במימון פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית לסוגיה; עסקאות
תמ"א 38 ופינוי בינוי. סקטור הנדל"ן בבנק מונה 20 אנשי כלכלה ומימון ומאופיין במתן מענה מהיר,
מקצועי ויצירתי ללקוחותיו.

מימון פרויקטים מתבצע בשיטת "ליווי סגור", סגור כשמו כן הוא: בידול הפרויקט משאר עסקיו של היזם
וניהולו כיחידה עצמאית רווחית ונושאת את עצמה.

בכדי לקבל מימון בנקאי היזם יידרש לעמוד במספר קריטריונים שניתן לחלקם לשלושה תתי נושאים:
 טיב לקוח
 הון עצמי
 בטחונות

להלן פירוט הקריטריונים הנבחנים ע"י הבנק:
1. טיב לקוח – על היזם להיות בעל ניסיון מתאים לניהול ותפעול הפרויקט אותו הוא מעונין לבצע.
ניסיון מבחינת היקף יחה"ד הנבנות, ביצוע,ו/או ניהול אתר (יזם שהתנסה בבניית 10 יח"ד לא
סביר שהפרויקט הבא שלו יהיה בן 100 יח"ד), יכולת אדמיניסטרטיבית לטיפול ברוכשי יח"ד
ובדרישותיהם וכיוצ"ב. במקרים בהם אין ליזם הניסיון המתאים הוא יידרש להציג תכנית
המשלבת בעלי מקצוע מנוסים.
2. הון עצמי – ההון העצמי הינו דרך לבחינת איתנותו הפיננסית של היזם ואמונו בפרויקט והוא
מהווה את כרית הביטחון לאירועי כשל ככל שיהיו במהלך חיי הפרויקט ועד להשלמתו. הון עצמי
יכול לבוא בדרך של השקעה כספית בפרויקט, שילוב של שעבוד נכסים וכן השלמת הון ע"י גופים
שעוסקים בכך. אם יבחר היזם להשתמש במשלים הון הדורש ע"פ רוב בטחונות להבטחת
השקעתו בפרויקט יידרש כמובן תיאום מקדים מול הבנק המלווה לרבות אישור הגורם המממן,
בירור טיב השעבוד לטובתו ושיעור השלמת ההון מתוך סך ההון העצמי הנדרש.
3. בטחונות – כדי לקבל אשראי (אשראי כספי ו/או ערבויות למיניהן) יידרש היזם לשעבד את
מקרקעי הפרויקט, את חשבון הפרויקט הסגור ובנוסף בעלי מניות בחברה פרטית יידרשו לערוב
אישית לאשראי הניתן לחברה.

בעסקאות מסוג תמ"א 38 חיזוק ותוספת בניה, הבטוחה במקרקעין תהיה שעבוד יחידה רישומית
חדשה שנוצרה והיא כוללת את כל הזכויות העומדות לניצול במסגרת הבניה החדשה.
כמה עצות מעשיות ליזם העומד לפנות לבנק:
1. פניה ראשונית לבנק צריכה להיעשות עם זכיה במקרקעין או עם רכישתם. בעסקאות התחדשות
עירונית – לאחר אישור ועדה.
2. הכנת תכנית עסקית ע"י היזם ובהמשך דו"ח "0". הפרויקט נדרש להציג רווחיות מינימלית
בשיעור %15 מעלויות, בעסקאות תמ"א מסוג חיזוק ותוספת בניה – לפחות %20 מעלויות.
3. נתוני יזם – הכנת פרופיל עסקי, פירוט פרויקטים פעילים הכולל סטטוס בניה ומכירות וכן נתונים
כספיים של חברת היזם.

צור קשר  | קורסי נדל"ן  | מאמרים

©2012 כל הזכויות שמורות האוניברסיטה העברית ירושלים

עודכן לאחרונה ב- 8.4.2013
עיצוב: SagaStudio . נבנה ע"י Yalla בניית אתרים